Έλεγχος – Πιστοποίηση Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων

Η K.C. HELLAS είναι διαπιστευμένός φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), για τη διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων των ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και πεζοδρόμων, διασφαλίζοντας την ορθή και ασφαλή λειτουργία τους.

Ανελκυστήρες

Σύμφωνα με την κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2604/Β/2008 (η οποία καταργεί μερικώς ή πλήρως αρκετά προηγούμενα ΦΕΚ και διευκρινιστικές εγκυκλίους), καθίσταται υποχρεωτικός ο αρχικός και ο περιοδικός έλεγχος όλων των ανελκυστήρων από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, ο οποίος αναλαμβάνει την αναλαμβάνει την αποκλειστική αρμοδιότητα των εργασίων.

Οι νέοι ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999, υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1,2/1998 και πιστοποιούνται από Φορέα Ελέγχου πριν την έναρξη της λειτουργίας τους.

Οι υφιστάμενοι (παλαιοί) ανελκυστήρες οφείλουν με την σειρά τους να ελεγχθούν και να πιστοποιηθούν, σύμφωνα πάντοτε με τα ισχύοντα μέτρα ασφαλείας. Επισημαίνεται ότι στο εξής όλοι οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες, θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά κάθε 1 έως 5 χρόνια ανάλογα τη χρήση τους.

Κυλιόμενες Κλίμακες και Πεζοδρόμοι

Σύμφωνα με την κοινή Υπουργική Απόφαση 3562/398 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 765/Β/3-4-2013, καθίσταται υποχρεωτικός ο «Έλεγχος Τύπου» όλων των κυλιόμενων κλιμάκων και πεζοδρόμων.

Έλεγχος Τύπου

Είναι η διαδικασία που διενεργείται από αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου για την επαλήθευση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων κυλιομένων κλιμάκων ή πεζόδρομων. (Διακρίνεται σε Τύπου Α, Α1 και Β). Κατά τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου τύπου Α μιας νέας εγκατάστασης, τα τεχνικά σημεία εξέτασης αφορούν στον έλεγχο της ακεραιότητας, της ορθής συναρμολόγησης, ρύθμισης και εγκατάστασής τους, σύμφωνα με το εγχειρίδιο και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο αρχικός έλεγχος Τύπου Α1 διενεργείται, με ευθύνη του ιδιοκτήτη / διαχειριστή της εγκατάστασης, από τον Φορέα Ελέγχου και εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας ώστε να διαπιστωθεί η ασφαλής λειτουργία τους. Σε περιοδικό έλεγχο Τύπου Β, υπόκεινται όλες οι εγκαταστάσεις κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζόδρομων σε ετήσια βάση