Έλεγχος – Πιστοποίηση Δοχείων και Εξοπλισμού υπό πίεση

pressure equipment

Στον εξοπλισμό υπό πίεση περιλαμβάνονται τα Δοχεία Πίεσης και οι Ατμολέβητες. Η Πιστοποίηση του εξοπλισμού υπό πίεση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 97/23/EC και την Ελληνική νομοθεσία είναι υποχρεωτική από το 2002.
Ο έλεγχος των εγκαταστάσεων και ο περιοδικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και για την προστασία των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα. Για τα δοχεία πίεσης ισχύει το ΦΕΚ 673Β/02.09.1993, ενώ για τους ατμολέβητες το ΦΕΚ 2656/Β/28.09.2012

Η K.C. HELLAS είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), για τον Έλεγχο και Πιστοποίηση Δοχείων & Εξοπλισμού υπό πίεση, σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις. Πρότυπο διαπίστευσης: EΛΟΤ ΕΝ ΙSO /IEC 17020.