Ενεργειακά

Ενεργειακοί Ελέγχοι σε κτίρια, βιομηχανία και μεταφορές

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4342/2015, οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 250 εργαζομένους και των οποίων ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ, υποχρεούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο από ενεργειακούς ελεγκτές εντός 1 έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου και στη συνέχεια να υποβάλονται σε επανελέγχους σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 4 ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 11 του Ν.4342/2015, οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (ISO 50001) ή περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001), σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 10 του νόμου να δεχτούν ενεργειακό έλεγχο από ελεγκτές του Μητρώου των Ενεργειακών Ελεγκτών, υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστημα διαχείρισης, περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ.

Με την Υπουργική απόφαση 178679 (ΦΕΚ 2337B/10.7.2017), ο παραπάνω νόμος εξειδικεύτηκε περεταίρω προβλέποντας ότι, οι υπόχρεες επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρούν εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της εν λόγω ΚΥΑ, ήτοι ως τις 10/7/2018, στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων του ΥΠΕΝ, δήλωση αναγγελίας του πρώτου Ενεργειακού Ελέγχου από τον Ενεργειακό Ελεγκτή ή τα αποτελέσματα της πιστοποίησης στα σηστήματα που διατηρούν ISO 50001 ή ISO 14001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Η K.C. HELLAS (ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε.), αναλαμβάνει τον ενεργειακό σας έλεγχο είτε μέσω διακεκριμένων ενεργειακών ελεκτών, είτε μέσω της πιστοποίησης των αντίστοιχων συστημάτων ISO, τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν τον ενεργειακό έλεγχο και να πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Επίσης, η εταιρεία μας παρέχει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα των ενεργειακών ελέγχών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείται στο 2105317875 ή να στείλετε το μήνυμα σας info@kchellas.gr.

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων - Λεβήτων - Κλιματισμού

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ο οποίος εγκρίθηκε με την Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β΄ 407/2010) και με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ν. 3661/2008). Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) αφορά την κατάταξη των κτιρίων σε ενεργειακές κλάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες τους για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, ζεστά νερά χρήσης κ.α., έχει ισχύ 10 έτη. Η έκδοση του Π.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3661/2008, απαιτείται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των 50 τ.μ., είτε πρόκειται για νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα, είτε υφιστάμενα.

Διαδικασία Επιθεώρησης

Ο ενεργειακός επιθεωρητής της εταιρείας μας, ανάλογα με το κτίριο που θα του ζητηθεί να επιθεωρήσει (κατοικία, εμπορικό κατάστημα, γραφείο, βιομηχανία κτλ) θα ζητήσει από τον ιδιοκτήτη να του διαθέσει μια σειρά εγγράφων όπως:

• Οικοδομική άδεια (αντίγραφο)
• Αρχιτεκτονικό σχέδιο (κάτοψη)
• Μελέτη Θερμομόνωσης (εάν υφίσταται)
• Δήλωση Κτηματολογίου
• Φύλλο συντήρησης λέβητα (υποχρεωτικά)
• Στοιχεία Ιδιοκτήτη

Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του επιθεωρητή μας στο κτίριο για την αυτοψία και την λήψη των απαραίτητων φωτογραφιών. Με όλα τα παραπάνω στοιχεία ο επιθεωρητής, θα εκδώσει το Π.Ε.Α. με το οποίο, το κτήριο θα κατατάσσεται σε κάποια από τις ενεργειακές κατηγορίες. Στο ενεργειακό πιστοποιητικό προτείνονται από τον επιθεωρητή τρεις προτάσεις για επεμβάσεις στο κτίριο που θα του βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση και θα εξασφαλίσουν αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτές τις προτάσεις ο ιδιοκτήτης μπορεί αν το επιθυμεί να τις εφαρμόσει, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική η εφαρμογή τους.

Ενεργειακή Επιθεώρηση Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

Η ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν.3661/08 (με τις εξαιρέσεις του άρθρου 11). Από την έναρξη ισχύος του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και εντός διαστήματος τεσσάρων (4) ετών, δηλαδή έως τις 9/7/2014, θα εφαρμοστεί η αρχική επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης. Σημειώνεται ότι η αρχική επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης προηγείται της αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου. Προς το παρόν η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης λεβήτων, εγκαταστάσεων θέρμανσης δεν έχει ενεργοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑ.

Ενεργειακή Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Η ενεργειακή επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν.3661/08 (με τις εξαιρέσεις του άρθρου 11). Από την έναρξη ισχύος του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και εντός διαστήματος τεσσάρων (4) ετών, δηλαδή έως τις 9/7/2014, θα εφαρμοστεί η αρχική επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού. Σημειώνεται ότι η αρχική επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού προηγείται της αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου. Προς το παρόν η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού δεν έχει ενεργοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑ.

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον ΙΙ» σχεδιάστηκε σε συνέχεια του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση πλέον των εξήντα χιλιάδων κατοικιών.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και έχει ως κύριο στόχο

  • τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων
  • των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου
  • την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα. Αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται επτά (7) κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα επιβολής εισφοράς της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους, και χορηγεί κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση) και δανείου (Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ») με επιδότηση του επιτοκίου.

Με όρους συλλογικούς, η ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος για την επίτευξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης οδηγεί σε άμεσα οφέλη

  • εξοικονόμηση ενέργειας
  • μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
  • αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος
  • αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις και βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη
  • πρόσθετα οφέλη και σε άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, η απασχόληση και η υγεία.

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) όλων των κατηγοριών καθώς και την εκπόνηση ενεργειακών μελετών και προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

Βρείτε εδώ τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»..