Έλεγχος – Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών και Παιδότοπων

Έλεγχος – Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών και Παιδότοπων

Σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των παιδικών χαρών, των παιδότοπων, καθώς και των  εξοπλισμών αυτών. (ΥΑ 28492/2009, ΦΕΚ – Β/931/18.5.2009) και (ΥΑ 36873/2007, ΦΕΚ – Β/1364/2.8.2007)

Παιδική χαρά: Είναι ο οριοθετημένος δημοτικός / κοινοτικός υπαίθριος χώρος που προορίζεται για ψυχαγωγία νηπίων και παιδιών μέχρι δεκατεσσάρων ετών (χωρίς την επίβλεψη προσωπικού).

Με βάσει την ανωτέρω νομοθεσία, είναι υποχρεωτικός ο ανά διετία έλεγχος των παιδικών χαρών από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα, έτσι ώστε να πιστοποιείται η τήρηση των προτύπων και προδιαγραφών ασφαλείας, που διέπουν τη ορθή λειτουργία τους. Ο έλεγχος αφορά στον εξοπλισμό (όργανα – κατασκευές), στο έδαφος, στην περίφραξη και στο χώρο γύρω από την παιδική χαρά.

Ενδεικτικά σημεία ελέγχου είναι η τήρηση των αποστάσεων ανάμεσα στον εξοπλισμό και στο έδαφος, η κατάσταση του δαπέδου, οι εκτεθειμένες θεμελιώσεις, τα αιχμηρά άκρα, τα τμήματα που λείπουν, η δομική αρτιότητα και η υπερβολική φθορά κινούμενων ή μη τμημάτων.

Παιδότοπος: Είναι ο οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία, σε νήπια και παιδιά, μέχρι δέκα ετών, παρουσία συνοδών (υπό την επίβλεψη προσωπικού).

Με βάσει την την ανωτέρω νομοθεσία είναι υποχρεωτικός ο ετήσιος έλεγχος των παιδότοπων από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα, έτσι ώστε να πιστοποιείται η τήρηση των προτύπων και προδιαγραφών ασφαλείας, που διέπουν τη ορθή λειτουργία τους.

Εξοπλισμός: H νομοθεσία επιβάλει στους κατασκευαστές, αντιπροσώπους και εισαγωγείς, τον έλεγχο συμμόρφωσης του εξοπλισμού των παιδικών χαρών και παιδότοπων που θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά, ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειρά προτύπων ΕΝ 1176.

Η K.C. HELLAS A.E. (ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε.), είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο των παιδικών χαρών και παιδότοπων καθώς και του ελέγχου συμμόρφωσης του εξοπλισμού αυτών.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους επιθεωρητές της εταιρείας μας, σύμφωνα με τον κανονισμό πιστοποίησης του φορέα και τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71.