Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΙSO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η υψηλή και σταθερή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Το ISO 9001 καλύπτει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, από το σχεδιασμό του προϊόντος ή της υπηρεσίας έως την παροχή υπηρεσιών στον πελάτη μετά την πώληση.

Τα οφέλη της επιχείρηση σας, από την εφαρμογή του ISO 9001:2015 παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Αύξηση της ικανοποίησης & της εμπιστοσύνης του πελάτη
  • Ξεκάθαρες αρμοδιότητες σε οργανωμένο πλαίσιο
  • Συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας
  • Εξοικονόμηση χρόνου & λειτουργικού κόστους
  • Πρόληψη και αποφυγή λαθών
  • Βελτίωση εταιρικής εικόνας

Η Eταιρεία μας, παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η έκδοση του πιστοποιητικού ολοκληρώνεται σε διάστημα μιας εβδομάδας.

Κατεβάστε από εδώ, την αίτηση που θα πρέπει να συμπληρώσετε προκειμένου να σας υποβληθεί η προσφορά μας.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001)

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισής (ΣΠΔ) σύμφωνα με το πρότυπο IS0-14001, συμβάλλει στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην θετικότερη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποτελεί θεμέλιο λίθο για την συμβολή της εταιρείας στην προσπάθεια της αειφόρου ανάπτυξης, της ορθολογικότερης χρήσης και φιλικότερων προς το περιβάλλον πόρων, τns μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της βελτίωσης τns εταιρικής εικόνας στο ευρύτερο κοινό.

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001)

To πρότυπο OHSAS 18001, εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας και αφορά την εφαρμογή συστήματος ασφαλείας για την εξασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων - Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου - HACCP (ISO 22000)

Οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν ή διαθέτουν τρόφιμα και ποτά στη χώρα μας, βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/43/Ε0Κ και της Κ.Υ.Α. 487, ΦΕΚ 1219/Β/4-10-2000, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τεκμηριωμένο (γραπτό) HACCP. To HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) ή αλλιώς (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου), είναι μια προληπτική μέθοδος που σκοπό έχει την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων και ποτών που παράγει μια επιχείρηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσής. Για να πιστοποιηθεί ένα σύστημα HACCP πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Η K.C.HELLAS, ως φορέας πιστοποίησης, διαθέτει εξειδικευμένους επιθεωρητές για την πιστοποίηση συστημάτων HACCP.