ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επαγγελματικά σεμινάρια
H Εταιρεία μας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Εκπαίδευση στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον, διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων. Όλα τα σεμινάρια είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι υπάρχουσες αλλά και οι μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα προγράμματα Εκπαίδευσης διεξάγονται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στον χώρο της εταιρείας μας, από μηχανολόγους μηχανικούς με μακρά εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης. Βρείτε εδώ, την αίτηση που θα πρέπει να συμπληρώσετε προκειμένου να παρακολουθήσετε κάποιο από τα προγραμματισμένα σεμινάρια μας.

Λίστα Σεμιναρίων

ISO 9001:2015 | Παρουσίαση Bασικών Αλλαγών - Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου

To σεμιναρίο έχει σαν στόχο να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με την νέα έκδοση του πρότυπου ISO 9001, προχωρώντας σε μια εκτενή αναφορά τόσο του αναθεωρημενού πλαισιού, όσο και των αλλαγών που υπεισέρχονται.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ασφάλεια Παιδικών Χαρών και Παιδότοπων

To σεμινάριο στοχεύει στη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση της ασφάλειας του εξοπλισμού των παιδικών χαρών και παιδοτόπων, βάση των Ευρωπαϊκών Πρότυπων και της Εθνικής Νομοθεσίας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη των Δημοτικών Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και σε κατασκευαστές, εισαγωγείς και εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδοτόπων.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Έλεγχος - Επιθεώρηση Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων

Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στο να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στην Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές που διέπουν την Επιθεώρηση, την Κατασκευή και την Συντήρηση των Ανελκυστήρων. Παρέχονται όλες οι απαραίτητες τεχνικές γνώσεις (με θεωρητική και πρακτική κατάρτιση), προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν την επάρκεια που απαιτείται βάση της ΚΟ-ΑΝΕΛ του ΕΣΥΔ για να διενεργούν ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη Επιθεώρηση του σχετικού Η/Μ εξοπλισμού. Παρέχει επίσης, σε Τεχνικούς και Μηχανικούς την βασική Υποδομή που χρειάζονται για την άσκηση δραστηριοτήτων Μελετητή, Εγκαταστάτη και Επιβλέποντος σχετικών έργων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Μηχανικούς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την προβλεπόμενη από την σχετική Κατευθυντήρια οδηγία του ΕΣΥΔ, Σεμιναριακή Επιμόρφωση προκειμένου να πληρούν τα προσόντα για να ασχοληθούν με τον Έλεγχο και τις Επιθεωρήσεις Ανελκυστήρων καθώς επίσης σε Μελετητές, Εγκαταστάτες, Συντηρητές και Τεχνικούς Ασφαλείας.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις», έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις και τις τεχνικές υποδομές, για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου, σε νέες και υφιστάμενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Έλεγχος - Επανέλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κατά ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ HD 384

Το σεμινάριο αυτό (εργαστήριο), πραγματοποιείται σε πραγματικό χώρο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης και στοχεύει, στο να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD-384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στη δομή του ΕΛΟΤ HD 384, στον Ηλεκτρολογικό έλεγχο πραγματικής Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης όπως αυτός ορίζεται από τα Πρωτόκολλα Ελέγχου, στην συμπλήρωση της Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης σε πραγματική Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, στις αρχές Ηλεκτρολογικού σχεδίου κατά CENELEC σε πραγματική Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, στην συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη σε πραγματική Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις δυνατότητες και την αξιοποίηση σύγχρονων οργάνων μετρήσεων και ελέγχου για τις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πραγματική Ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Νέα Υ.Δ.Ε. και Πρωτόκολλα Ελέγχου - Επανελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων HD 384

Το σεμινάριο στοχεύει να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στην δομή και στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD-384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τα πρότυπα που διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις βάσει του ΕΛΟΤ HD-384 και να καταρτιστούν στις απαιτήσεις της  ΚΥΑ με Αριθμ. Φ.50/503/168 (όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/844/Β/16.05.2011), να καταρτιστούν στην συμπλήρωση της Νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, στις Αρχές Ηλεκτρολογικού Σχεδίου κατά CENELEC, στην συμπλήρωση της Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, στον έλεγχο της Ηλεκτρικής εγκατάστασης για την συμπλήρωση των Πρωτοκόλλων Ελέγχου και Επανελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης,  να ενημερωθούν για τα νέα έγγραφα εναρμόνισης της σειράς ΕΛΟΤ HD-60364-6, αλλά και να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις δυνατότητες και την αξιοποίηση σύγχρονων οργάνων μετρήσεων και ελέγχου για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ποιότητα και Ασφάλεια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης

Το σεμινάριο αυτό έχει σαν στόχο να φέρει σε επαφή όσους εμπλέκονται στην μελέτη, στην επίβλεψη, στην επιθεώρηση, στην συντήρηση και στην κατασκευή των Ηλεκτρικών έργων χαμηλής τάσης, σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα της Ελληνικής τυποποίησης μέσω του ΕΛΟΤ.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να βρείτε εδώ.